Vederlagspolitik

Disse overordnede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen er udarbejdet i henhold til selskabslovens §139 og Anbefalingerne for god selskabsledelse og er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2012.

Formål
For at sikre, at Cemats ledelse kan tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente medlemmer, ydes der et konkurrencedygtigt vederlag til ledelsen. Dette vederlag skal understøtte en langsigtet værdiskabelse for Cemat og skal være rimeligt henset til ledelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for Cemat.


Vederlagskomponenter
Ledelsen kan, medmindre andet følger af den til enhver tid gældende lovgivning eller de overordnede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen, modtage følgende vederlagskomponenter:

• Fast løn
• Resultatafhængig/variabel løn
• Pension
• Øvrige goder

De ovenstående vederlagskomponenter sikrer Cemat den fleksibilitet og konkurrencedygtighed i relation til ledelsens vederlag, der er nødvendig for at tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente personer. De enkelte vederlagskomponenter har historisk været benyttet af Cemat og er fastholdt, da de svarer til de vederlagskomponenter, der tilbydes af andre virksomheder af samme størrelse som Cemat, og da de sikrer muligheden for til enhver tid at kunne yde et fleksibelt og afbalanceret vederlag.

Vederlagsstruktur for bestyrelsen
Bestyrelsens vederlag er fast og indeholder ikke noget variabelt element. Formand, næstformand og medlemmer af revisionsudvalget modtager, ud over basisbestyrelseshonoraret et tillæg for arbejdet forbundet med disse poster. Bestyrelsen aflønnes ikke med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer.

Vederlagsstruktur for direktionen
Direktionens vederlag består af 2 elementer, som skal motivere både til en positiv kortsigtet udviklet og en positiv langsigtet udvikling af selskabet.

• En fast løn plus en bonus beregnet som en procentsats af årets resultat før skat plus en procentsats af stigningen i årets resultat før skat.

• Et warrantprogram, der 3 år efter tildelingen giver direktionen mulighed for at tegne aktier til en kurs svarende til kursen ved aftalens indgåelse med tillæg af en årlig "hurdle-rate".

Endelig modtager direktionen bidrag til pensionsopsparing, fri bil, telefon og internet.

Personkredsen omfattet af disse retningslinjer udgøres af medlemmerne af direktionen, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen kan tildele warrants til medlemmer af direktionen i henhold til bemyndigelser indeholdt i selskabets vedtægter.


Aktiebaseret incitamentsaflønningsprogram (warrants)
Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for warrants.

Hver warrant giver indehaveren ret til at tegne én aktie á nominelt kr. 0,25 i selskabet til en forud fastsat udnyttelseskurs (strikekurs).

I forbindelse med udnyttelse af warrants vil selskabet udstede nye aktier, der i medfør af selskabets vedtægter i alle henseender udstedes med en retlig status identisk med selskabets øvrige aktier.

Aktiebaserede incitamentsaflønningsprogrammer kan have en løbetid på op til 5 år.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer vil medføre enkelttildelinger af warrants, som herefter kan udnyttes i programmets restløbetid.

Aktiebaserede incitamentsaflønningsprogrammer kan indeholde bestemmelser, der gør tildeling og udnyttelse af warrants betinget af fortsat ansættelse.

Det gælder for medlemmer af direktionen, at fortjenesten på udnyttelse af de i et givent kalenderår tildelte warrants i forbindelse med udnyttelse ikke kan beløbe sig til mere end 300 % af den faste grundløn på tildelingstidspunktet.

Værdien af tildelte warrants skal fremgå af årsrapporten, og værdien fastsættes på baggrund af en Black- Scholes beregning.

Såfremt selskabet besidder egne aktier, kan bestyrelsen beslutte at anvende egne aktier til incitamentsaflønning i stedet for eller som et supplement til tildeling af warrants.

Resultatbaserede kontantbonusprogrammer
Kontante bonusordninger kan bestå af en årlig bonus, som det enkelte direktionsmedlem kan modtage, hvis specifikke mål for selskabet og eventuelle personlige mål for det pågældende år opfyldes. Bonusbetaling er kun relevant, når betingelser og mål er helt eller delvist opfyldt (som det måtte være aftalt). Hvis ingen mål er opfyldt, udbetales der ingen bonus. Målene for direktionen fastsættes af bestyrelsen.

Der kan i særlige tilfælde etableres andre bonusordninger. Sådanne ordninger vil typisk blive etableret, således at de træder i kraft efter indtræden af en særlig begivenhed. Med forbehold for begrænsninger i dansk ret kan særlige begivenheder fx være erhvervelsen af bestemmende indflydelse i et selskab, gennemførelse af et overtagelsestilbud eller andre væsentlige transaktioner eller mål.

Vederlagsoplysninger
Disse overordnede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen og de aktuelle vederlag, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret er omtalt i årsrapporten. Bestyrelsens forslag til det løbende regnskabsårs bestyrelsesvederlag er fast punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling.