Ledelse

Cemats ledelse omfatter bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af koncernen og tilsynet med direktionen. Bestyrelsen fastlægger virksomhedens politik i forhold til forretningsstrategi, organisation, regnskab og økonomi og udpeger en direktion til at lede koncernens daglige drift. Bestyrelsen består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer.

I henhold til vedtægterne vælges generalforsamlingsvalgte medlemmer for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og der er mulighed for genvalg. Der er i bestyrelsens forretningsorden og vedtægter sat en øvre aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år.

Der er lagt vægt på, at medlemmerne repræsenterer generel ledelseserfaring inden for globalt orienterede industrivirksomheder, har brancheindsigt og besidder professionelle kompetencer inden for økonomiske og finansielle forhold i børsnoterede selskaber.

Uafhængighed
Ved sammensætning af bestyrelsen tilstræbes, at hovedparten af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af særinteresser i forhold til koncernen, hovedaktionærer, hovedleverandører og nøglekunder. To af tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af særinteresser. Cemats næstformand er ikke uafhængig, da Eivind Dam Jensen kontrollerer 14,4% af kapitalen i Cemat.

Revisionsudvalg
Det er revisionsudvalgets opgave at overvåge koncernens regnskabsaflæggelse, regnskabspraksis, interne kontroller samt rammerne for den eksterne revision.
I forbindelse med en ændring i selskabets struktur medio 2016 varetages revisionsudvalgets opgaver af den samlede bestyrelse.

Direktion
Cemats direktion består af en registreret administrerende direktør.

Den administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelse af koncernen i overensstemmelse med de retningslinjer, som er givet af bestyrelsen. Det er endvidere direktørens opgave at fremlægge forslag til koncernens overordnede strategier, handlingsplaner, målsætninger og drifts- og investeringsbudgetter for bestyrelsen.