Ledelsens incitamentsprogram 2014

Bestyrelsen besluttede den 29. april 2014 at etablere et incitamentsprogram i form af en warrantordning for direktionens tre medlemmer og seks medlemmer bestående af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere i koncernen. Bestyrelsen har således delvist udnyttet bemyndigelsen i vedtægternes § 3.5.

Målsætning
Formålet med tildelingen er at afspejle Cemats målsætning om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere og dermed sikre og understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet.

Modtagere, udnyttelsesperioder og tegningskurs
Der tildeles i alt op til 10.551.200 warrants, der giver ret til tegning af op til 10.551.200 aktier á nominelt 0,25 kr. Administrerende direktør Kalle Hvidt Nielsen tildeles 5.339.022 warrants, Logistik, Salgs- og Marketingdirektør Jørgen Bødker 1.369.702 warrants, og økonomidirektør Jesper Bodeholt 1.213.414 warrants. De resterende 2.629.062 warrants er fordelt på de ledende medarbejdere i koncernen.

Udnyttelse kan ske i perioden 29. april 2017 - 29. april 2019 to gange om året i et 4 ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten årsregnskabet eller halvårsregnskab.

Hver warrant giver ret til at tegne en aktie á nominelt 0,25 kr. til en tegningskurs på 0,70 kr. med tillæg af en årlig "hurdle rate" på 8%. Kursen er fastsat på grundlag af de sidste 30 handelsdage op til generalforsamlingen 28. april 2014.

Betingelser
Uanset antallet af tildelte warrants kan de tre medlemmer af direktionen maksimalt udnytte warrants svarende til en samlet fortjeneste på 300% af sin årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet. For de øvrige ledende medarbejdere gælder en øvre grænse på 100%.

Fratræder et medlem af direktionen, bortfalder samtlige warrants automatisk og uden kompensation, uanset om de selv opsiger deres stilling eller opsiges af selskabet forud for udnyttelsen.

For de øvrige ledende medarbejdere bortfalder samtlige warrants automatisk og uden kompensation, hvis ansættelsesforholdet ophører forud for udnyttelsen af warrants af andre grunde end dem, der er nævnt nedenfor:

  1. Den pågældende leder fratræder på grund af alder eller folkepension,
  2. Lederens opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen skyldes selskabets grove misligholdelse af ansættelseskontrakten,
  3. Selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen ikke skyldes lederens misligholdelse af ansættelseskontrakten, eller
  4. Ved dødsfald, hvor boet er berettiget til at beholde de tildelte warrants.

Markedsværdi
De udstedte warrants anslås pr. dags dato at have en samlet markedsværdi på 1.565.184 kr. Markedsværdien pr. dags dato af de udstedte warrants er beregnet til 0,15 kr. pr. stk. ud fra Black-Scholes formel med en volatilitet beregnet til 42,7%, en risikofri rente på 0,05% p.a. og en aktiekurs på 0,70.

Vilkår for direktionen er beskrevet i vedtægterne bilag 1 og 1B.

Vilkår for den øvrige ledelse er beskrevet i bilag 2 og 2B.

I forbindelse med Logistik, Salgs- og Marketingdirektør Jørgen Bødkers fratrædelse er 1.369.702 warrants bortfaldet. 

++++++++

Bestyrelsen for Cemat Semiconductor Materials A/S har på et bestyrelsesmøde den 25. november 2014 besluttet at etablere et incitamentsprogram i form af et warrantprogram for selskabets CSO Michael Lisby Jensen.

Der tildeles i alt op til 1.625.000 warrants, der giver ret til tegning af op til 1.625.000 aktier á nominelt 0,25 kr. 

Udnyttelse kan ske i perioden 25. november 2017 - 25. november 2019 to gange om året i et 4 ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten årsregnskabet eller regnskabet for 2. kvartal. 

Hver warrant giver ret til at tegne en aktie á nominelt 0,25 kr. til en tegningskurs på 0,45 kr. med tillæg af en årlig "hurdle rate" på 8%. Kursen er fastsat på grundlag af de sidste 30 handelsdage op til 25. november 2014.

Uanset antallet af tildelte warrants kan direktøren maksimalt udnytte warrants svarende til en samlet fortjeneste på 300% af sin årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet. Fratræder direktøren, bortfalder samtlige warrants automatisk og uden kompensation, uanset om han selv opsiger sin stilling eller opsiges af selskabet forud for udnyttelsen.

De udstedte warrants anslås pr. 25. november 2014 at have en samlet markedsværdi på 130.000 kr. Markedsværdien af de udstedte warrants er beregnet til 0,08 kr. pr. stk. ud fra Black-Scholes formel med en votalitet beregnet til 38,9%, en risikofri rente på 0% p.a. og en aktiekurs på 0,45.

Vilkårene er beskrevet i  vedtægterne bilag 1 og 1C.