Ledelsens incitamentsprogram 2013

Bestyrelsen besluttede den 23. april 2013 besluttet at etablere et incitamentsprogram i form af en warrantordning for direktionens tre medlemmer og syv medlemmer bestående af den øverste ledelse og udvalgte nøglemedarbejdere i koncernen. Bestyrelsen har dermed delvist udnyttet bemyndigelsen i vedtægternes § 3.5, der blev givet på generalforsamlingen den 22. april 2013. 

Målsætning
Formålet med tildelingen er at afspejle Cemats målsætning om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere og dermed sikre og understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet.

Modtagere, udnyttelsesperioder og tegningskurs
Der tildeles i alt op til 18.126.806 warrants, der giver ret til tegning af op til 18.126.806 aktier á nominelt 0,25 kr. Administrerende direktør Kalle Hvidt Nielsen tildeles 8.800.000 warrants, Logistik, Salgs- og Marketingdirektør Jørgen Bødker 2.257.600 warrants, og økonomidirektør Jesper Bodeholt 2.000.000 warrants. De resterende 5.069.206 warrants er fordelt på de ledende medarbejdere i koncernen.

Udnyttelse kan ske i perioden 23. april 2016 - 23. april 2018 to gange om året i et 4 ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten årsregnskabet eller halvårsregnskab.

Hver warrant giver ret til at tegne en aktie á nominelt 0,25 kr. til en tegningskurs på 0,42 kr. med tillæg af en årlig "hurdle rate" på 8%. Kursen er fastsat på grundlag af de sidste 30 handelsdage op til generalforsamlingen 22. april 2013.

Betingelser
Uanset antallet af tildelte warrants kan de tre medlemmer af direktionen maksimalt udnytte warrants svarende til en samlet fortjeneste på 300% af sin årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet. For de øvrige ledende medarbejdere gælder en øvre grænse på 100%.

Fratræder et medlem af direktionen, bortfalder samtlige warrants automatisk og uden kompensation, uanset om de selv opsiger deres stilling eller opsiges af selskabet forud for udnyttelsen.

For de øvrige ledende medarbejdere bortfalder samtlige warrants automatisk og uden kompensation, hvis ansættelsesforholdet ophører forud for udnyttelsen af warrants af andre grunde end dem, der er nævnt nedenfor:

  1. Den pågældende leder fratræder på grund af alder eller folkepension,
  2. Lederens opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen skyldes selskabets grove misligholdelse af ansættelseskontrakten,
  3. Selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet, forudsat at opsigelsen ikke skyldes lederens misligholdelse af ansættelseskontrakten, eller
  4. Ved dødsfald, hvor boet er berettiget til at beholde de tildelte warrants. 

Markedsværdi
De udstedte warrants anslås pr. dags dato at have en samlet markedsværdi på 1.631.412,47 kr. Markedsværdien pr. dags dato af de udstedte warrants er beregnet til 0,09 kr. pr. stk. ud fra Black-Scholes formel med en volatilitet beregnet til 43%, en risikofri rente på 0,1% p.a. og en aktiekurs på 0,42.

Vilkår for direktionen er beskrevet i vedtægterne bilag 1 og 1A.
Vilkår for den øvrige ledelse er beskrevet i bilag 2 og 2A.