Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

I Cemats bestyrelse er valgt to medlemmer af medarbejderne, svarende til halvdelen af de medlemmer, der er valgt af Cemats aktionærer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for en fireårig periode jævnfør dansk lovgivning. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme ansvar, pligter og rettigheder som de øvrige bestyrelsesmedlemmer og er aflønnet som den øvrige bestyrelse.

Enhver fastansat medarbejder over 18 år, og som har været ansat i Cemat mindst et år forud for valget, er valgbar til Cemat bestyrelse, dog undtaget medlemmer af direktionen og medarbejdere, hvis faste arbejdssted ikke er Danmark.

Er der ved valg til bestyrelsen samme antal medarbejderkandidater som antal ledige pladser, afholdes ikke valg. Er der stemmelighed mellem flere kandidater, trækkes lod om pladserne. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har mulighed for genvalg.

Topsil har nedsat et permanent valgudvalg, der er ansvarlig for, at valg foregår korrekt. Valgudvalget påser desuden, at valgets resultater offentliggøres via Nasdaq Copenhagen samt registreres i Erhvervsstyrelsen.

Den nuværende valgperiode for de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udløber i 2019.